Mgr. Božena Kopřivová - profesionálny certifikovaný terapeut, hypnoterapeut a lektor celostnej hypnoterapie, klinickej liečebnej hypnózy a regresnej terapie a hypnoterapie pôsobiaci v Žiline, člen Medicina Alternativa Slovakia, o.z združujúceho profesionálnych terapeutov a lektorov holistickej medicíny a člen Britskej asociácie terapeutov a hypnoterapeutov. Od roku 2015 má diplomované oprávnenie vykonávať LBL (life between lives) hypnózu Michaela Newtona. V roku 2024 obdržala ocenenia Zlatá firma za rok 2023 v oblasti hypnoterapie.


Vzdelanie:

    Vysokoškolské vzdelanie som získala na Žilinskej univerzite v Žiline a Trnavskej univerzite v Trnave v špecializovanom odbore pedagogiky. Počas štúdia som sa zameriavala predovšetkým na psychológiu, špeciálnu a sociálnu pedagogiku, celostnú pedagogicko - psychologickú pomoc, pedagogické a výchovné poradenstvo a diagnostiku pre  telesne, zdravotne a sociálne znevýhodnené a traumatizované deti ako aj dospelých v profesionálnej andragogike. Celé štúdium vrátane štátnych skúšok z všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie a psychológie osobnosti som absolvovala s vyznamenaním a mnohými oceneniami.


Kurzy a výcviky

  Vo svojom živote som absolvovala odborné kurzy a výcviky ďalej zamerané na holistickú medicínu, sebarozvoj a hlbšie sebapoznanie človeka. Disponujem praktickými znalosťami z oblasti relaxácie, riadenej meditácie, autogénneho tréningu, Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácie, holotrópneho dýchania, rodinných konštelácií apod. V relevancii na hypnoterapiu boli najdôležitejšími výcvik hlbinnej abreaktívnej psychoterapie (regresnej terapie) podľa Ing. Andreja Dragomireckého, výcvik prenatálnej terapie a terapie detstva vedenej Ing. Patrikom Balintom, kurz klinickej hypnózy Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti vedenej Doc. Mudr. Jozefom Haštom PhD., dlhodobý výcvik certifikovaného akreditovaného štúdia celostnej hypnoterapie psychoterapeutickej spoločnosti Senaz, kurz regresnej hypnoterapie vedený Mgr. Andreou Bellayovou, výcvik LBL (life between lives) hypnózy akreditovaný Earth, svetovou asociáciou pre regresnú terapiu  vedený Bernadetou Hodkovou registrovanou v Past Life Regression Academy, ako aj štúdium medzinárodne uznávanej liečebnej metódy "Cesta" a "Cesta pre deti" podľa Brandon Bays a mnohé ďalšie.


ETICKÝ KÓDEX

  1. Budem poskytovať hypnoterapeutické služby výhradne v oblastiach mojej kompetencie a tieto neprekročím. Budem si vedomá vlastných obmedzení a v prípade potreby odporučím klientovi iného odborníka.

  2. Pred hypnoterapiou vždy podrobne a pravdivo oboznámim klienta s priebehom terapie a vysvetlím mu použité metódy, prostriedky, význam a cieľ terapie. Budem poskytovať pravdivé informácie o realistických predpokladoch výsledku hypnoterapie.

  3. Budem dodržiavať mlčanlivosť o faktoch súvisiacich s osobnými informáciami o klientovi ak nie sú v rozpore s právnym konaním a zabezpečím prípadné poznámky o klientovi ako dôverné.

  4. Pri práci s dieťaťom si vždy vyžiadam písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

  5. Budem pracovať spôsobom, ktorým zachovám plne klientov názor a jeho vlastnú samostatnosť.